Για να γίνει κάποιος μέλος του ΕΟΣ Άρτας θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπο­βά­λει αί­τη­ση αυ­το­προ­σώ­πως στη γραμ­μα­τεία του συλ­λό­γου και συγ­χρό­νως να ενη­με­ρω­θεί για το καταστατι­κό του συλ­λό­γου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σαν μέλος.

Θα πρέ­πει επί­σης να επι­συ­νά­ψει και 1 φω­το­γρα­φί­α, για να εκ­δο­θεί η κάρ­τα μέ­λους.

Το ετήσιο κόστος της συνδρομής είναι 20Ε και ξεκινά από το τρέχον έτος.

 

Όλοι οι Ορει­βα­τι­κοί, Xιο­νο­δρο­μι­κοί Σύλ­λο­γοι βά­σει του Aθλη­τι­κού ­Nό­μου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υπο­χρε­ού­νται να διορ­γα­νώ­νουν ανα­βά­σεις/εξορ­μή­σεις και εκ­παι­δεύ­σεις μό­νο για τα μέ­λη τους.

Επο­μέ­νως και ο ΕΟΣ Άρτας διορ­γα­νώ­νει εξορ­μή­σεις/ανα­βά­σεις/εκ­παι­δεύ­σεις και γε­νι­κό­τε­ρα δρα­στη­ριό­τη­τες μό­νο για τα μέ­λη του.